میکروتیوب 1/5 رنگی (200تایی)

300.000 تومان

غیر استریل

بسته 200 تایی