خدمات

شرکت دانش بنیان زیست فرآورد قشقایی به عنوان عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی خدمات مورد نیاز شما محققان عزیز را اراِیه می نماید. محل استقرار آزمایشگاه واقع در دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد و در یافت نمونه از سراسر کشور امکان پذیر است.   خدمات آزمایشگاهی در سه قسمت مختلف عرضه می شود: […]