نمایش 13–24 از 64 نتیجه

آنالیزهای سلولی

brefeldin A

6.428.000 تومان
1.200.000 تومان

مواد شیمیایی و محلول ها

Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA)

6.100.000 تومان

مواد شیمیایی و محلول ها

ادجوانت کامل فروند Freund’s complete adjuvant

53.000.000 تومان

مواد شیمیایی و محلول ها

ادجوانت کامل فروند Freund’s complete adjuvant

5.300.000 تومان
3.850.000 تومان

مواد شیمیایی و محلول ها

استئاریک اسید

3.000.000 تومان

مواد شیمیایی و محلول ها

ایزوپرنالین هیدروکلراید

600.000 تومان