بایگانی نویسنده: sobhepaeez

آزمایشگاه

شرکت دانش بنیان زیست فرآورد قشقایی اقدام به عنوان عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی خدمات زیر را اراِیه می نماید. محل استقرار آزمایشگاه واقع در دالشگاه علوم پزشکش ایران می باشد و در یافت نمومه از سراسر کشور امکان پذیر است. 1. کیو مدکس پشتیبان نیازهای علمی و آزمایشگاهی شما