بایگانی نویسنده: sobhepaeez

خدمات

شرکت دانش بنیان زیست فرآورد قشقایی به عنوان عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی خدمات مورد نیاز شما محققان عزیز را اراِیه می نماید. محل استقرار آزمایشگاه واقع در دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد و در یافت نمونه از سراسر کشور امکان پذیر است.   خدمات آزمایشگاهی در سه قسمت مختلف عرضه می شود: […]