anti-human CD3 FITC, 500μl

1.950.000 تومان

کمپلکس CD3 در انتقال سیگنالهای شناسایی آنتی ژن به سیتوپلاسم سلولهای T و تنظیم بیان کمپلکس TCR در سطح سلول نقش بسیار حیاتی دارد. فعال سازی سلول T از طریق گیرنده آنتی ژن

(TCR) شامل دم سیتوپلاسمی زیرواحدهای CD3 CD3 گاما ، CD3 دلتا ، CD3 اپسیلون و CD3 zeta است.
این زیرواحدهای CD3 از نظر ساختاری اعضای مربوط به خانواده بزرگ (superfamily) ایمونوگلوبولین ها هستند که توسط ژن های مرتبط به هم در کروموزوم 11 انسان کدگذاری شده اند. اجزای CD3 دارای دم های سیتوپلاسمی بلندی هستند که با مولکول های انتقال سیگنال سیتوپلاسمی ارتباط برقرار می کنند. این ارتباط حداقل تا حدی با موتیف های دوگانه پایه تیروزین موجود در یک نسخه واحد در زیرواحدهای CD3 واسطه گری می شود. CD3 ممکن است در توقف رشد ناشی از TCR، بقای سلول و تکثیر نقش داشته باشد. آنتی ژن CD3 در 68-82٪ از لنفوسیت های خون محیطی طبیعی، 65-85٪ از تیموسیت ها و سلول های پورکینژ در مخچه وجود دارد. هرگز در سلولهای B یا NK بیان نمی شود.

درصد کاهش لنفوسیت های T ممکن است در برخی از بیماری های خود ایمنی مشاهده شود.

ناموجود