کیت انکسین-V/PI

    3.500.000 تومان6.300.000 تومان

    (سنجش آپوپتوز با استفاده از روش فلوسیتومتری)

    50 تستی و 100تستی