کیت الایزا سنجش اینترلوکین-10 انسانی

4.500.000 تومان

کیت سنجش اینترلوکین-10 انسانی بر پایه روش ساندویچ الایزا

محتویات

 1. آنتی بادی کپچر
 2. آنتی بادی دتکشن
 3. استاندارد
 4. استرپتاویدین- پلی HRP
 5. بافر کوتینگ
 6. بافر شستشو
 7. بافر بلاکینگ
 8. بافر کنژوگه
 9. بافر رقیق سازی نمونه و استاندارد
 10. سوبسترای TMB تک محلوله
 11. محلول توقف واکنش رنگ زایی
 12. پلیت

حساسیت تست: 9.4 pg/ml

محدوده دینامیک: 16-1000 pg/ml

نوع نمونه: سرم، پلاسما، بزاق، سوپرناتانت کشت سلول، لیزت سلولی و بافتی، مایعات دیگر بدن