کیت الایزا سنجش اینترفرون گاما انسانی (hIFNg)

4.500.000 تومان

کیت سنجش اینترفرون گاما  انسانی (hIFNg) بر پایه روش ساندویچ الایزا

محتویات

 1. آنتی بادی کپچر
 2. آنتی بادی دتکشن
 3. استاندارد
 4. استرپتاویدین- پلی HRP
 5. بافر کوتینگ
 6. بافر شستشو
 7. بافر بلاکینگ
 8. بافر کنژوگه
 9. بافر رقیق سازی نمونه و استاندارد
 10. سوبسترای TMB تک محلوله
 11. محلول توقف واکنش رنگ زایی
 12. پلیت

حساسیت تست: 24 pg/ml

محدوده دینامیک: 31-2000 pg/ml

نوع نمونه: سرم، پلاسما، بزاق، سوپرناتانت کشت سلول، لیزت سلولی و بافتی، مایعات دیگر بدن