محلول پروپیدیوم یوداید (PI) (0.5 میلی گرم بر میلی لیتر)

192.000 تومان760.000 تومان

مقدار: 1 میلی لیتر / 2میلی لیتر / 5میلی لیتر

غلظت: 0.5 میلی گرم بر میلی لیتر

کاربردها: سنجش چرخه سلول، آپوپتوز، نکروز، بررسی سیکل سلول با استفاده از روش فلوسیتومتری، رنگ آمیزی هسته سلولها

 

متداول ترین روش برای ارزیابی چرخه سلولی استفاده از فلوسیتومتری برای اندازه گیری محتوای DNA سلولی است. در طی این فرآیند، یک رنگ فلورسنت مانند PI که به DNA متصل می شود با یک سوسپانسیون تک سلولی از سلول های نفوذپذیر (permeabilized) یا تثبیت شده (fixed) انکوبه می شود.

آنالیز چرخه سلولی یکی از کاربردهای پیشگام فلوسیتومتری است. فلوسیتومتری علاوه بر شناسایی جمعیت سلولی در مراحل مختلف چرخه سلولی، مانند G0/G1، S و G2/M، شناسایی سلول های آپوپتوزی (sub G0) را نیز ممکن می سازد.

پس از رنگ آمیزی با رنگ انترکاله شونده PI، از آنجایی که رنگ به صورت استوکیومتری به DNA متصل می شود، مقدار سیگنال فلورسنت ساطع شده با مقدار DNA نسبت مستقیم دارد. به دلیل تغییراتی که در طول چرخه سلولی رخ می دهد، تجزیه و تحلیل محتوای DNA امکان تمایز بین فازهای G1، S، G2 و M را فراهم می کند.

خلاصه روش کار از قرار زیر است:

  1. سلول ها برداشت شده و با PBS شستشو داده می شوند.
  2. تثبیت و نفوذپذیر شدن سلول ها با محلول پارافرمالدهید حاوی 0.1% تریتون X100 یا NP40 انجام می شود.
  3. سپس سلول ها به مدت 1 ساعت در دمای اتاق انکوبه می شوند.
  4. سپس با سرعت 800g به مدت 10 دقیقه سانتریفیوژ می شوند.
  5. رسوب سلولی در بافر PBS شسته می شوند.
  6. با استفاده از RNAse A اطمینان حاصل می کنیم که RNA سلولی حذف شده و رنگ فقط به DNA وصل می شود.
  7. رنگ PI را اضافه می کنیم.
  8. با آنالیز FS به SS سلول های تکی را بررسی انتخاب کرده و با آنالیز نمودار تعداد سلول به رنگ PI درصد سلول ها در هر مرحله از چرخه سلولی را تحیلی می کنیم.