ایزوپرنالین هیدروکلراید

600.000 تومان

ایزو پرنالین هیدروکلراید یک داروی آلفا آگونیست است که در مطالعات قلبی جهت ایجاد مدلهای آسیب قلبی به کار می رود. بسته به دوز داروی مصرفی شدت آسیب متغییر خواهد بود.